Algemene voorwaarden

1.Werving & selectie
1.1 Totstandkoming bemiddelingsopdracht:
In overleg met een consultant van WIKIWORK kan de opdrachtgever bepalen of hij
WIKIWORK wil inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat op basis van no cure no pay. Pas op het moment dat de opdrachtgever bij de consultant van WIKIWORK aangeeft dat hij de voorgestelde kandidaat in dienst wil nemen, wordt de vooraf afgesproken werving en selectie fee in rekening gebracht. Onder indiensttreding wordt mede verstaan elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door WIKIWORK geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), al dan niet via een derde en al dan niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.
1.2 Werving-en selectie fee:
De werving-en selectie fee bedraagt 25% van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld.
Op het moment dat een kandidaat 24 uur per week werkt, bedraagt de werving- en selectiefee 25% over het fulltime jaarsalaris in plaats van het parttime jaarsalaris. In het bruto jaarsalaris wordt een 13e maand meegenomen. Heeft de opdrachtgever geen 13e maand in zijn arbeidsvoorwaardenpakket, dan neemt WIKIWORK deze ook niet mee in het bruto jaarsalaris. Er geldt een garantieregeling van een maand. Als de kandidaat om welke reden dan ook na een maand uit dienst gaat, zoekt WIKIWORK kosteloos naar een nieuwe kandidaat.
1.3 Facturering:
De factuur voor de werving & selectie fee wordt verstuurd indien de bemiddeling mondeling is overeengekomen. De factuur moet binnen 14 werkdagen betaald zijn. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
1.4 Boeteclausule:
Alle door WIKIWORK voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van WIKIWORK in diensttreden bij de opdrachtgever of daaraan gelieerde organisaties. Op het moment dat een opdrachtgever van WIKIWORK een door WIKIWORK voorgestelde kandidaat in dienst neemt, wordt hier automatisch een werving & selectie fee voor in rekening gebracht. Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van WIKIWORK een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk dan wel per email wordt voorgesteld bij de opdrachtgever.
1.5 Aansprakelijkheid
WIKIWORK en haar consultants zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig, of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van WIKIWORK. In dat geval is de aansprakelijkheid van WIKIWORK in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.

2. Uitzenden & Detachering/ZZP
2.1 Totstandkoming bemiddelingsopdracht:
In overleg met een consultant van WIKIWORK kan de opdrachtgever bepalen of hij WIKIWORK wil inschakelen voor het vinden van personeel. Het vinden van personeel gaat op basis van no cure no pay.
Vooraf wordt met de opdrachtgever besproken of hij de intentie heeft de kandidaat na de uitzendperiode in vaste dienst te nemen of dat hij alleen tijdelijk een kandidaat nodig heeft. Afhankelijk van deze beslissing wordt er gekozen voor uitzenden of detacheren.
2.2 Uitzenden:
De opdrachtgever is op zoek naar vast personeel, maar wil/kan niet direct de kandidaat in vaste dienst nemen. De kandidaat zal dan minimaal de eerste 1.040 declarabele uren in dienst zijn bij WIKIWORK en werkzaam zijn bij de opdrachtgever. WIKIWORK is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. Na 1.040 gewerkte uren kan de kandidaat geheel kosteloos in dienst worden genomen door de werkgever. WIKIWORK werkt samen met Smart Services / Pay4People. Zij zijn aangesloten bij de ABBU.
2.3 Detacheren/ZZP:
De opdrachtgever is op zoek naar tijdelijk personeel. Hij heeft niet de intentie de kandidaat na een tijdelijke periode in vaste dienst te nemen. De kandidaat zal gedurende, een vooraf afgesproken periode, in dienst zijn bij WIKIWORK en werkzaam zijn bij de opdrachtgever. WIKIWORK is dan verantwoordelijk voor alle werkgeverslasten. De opdrachtgever betaalt alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. De kandidaat kan na de gedetacheerde periode niet in vaste dienst worden genomen door de opdrachtgever. Wil de opdrachtgever toch de kandidaat in vaste dienst nemen dan wordt hiervoor een werving & selectie fee van 25% in rekening gebracht, zie ad 1.2.
2.4 Reiskosten:
Voor de reiskosten hanteert WIKIWORK standaard het wettelijke maximum. Op het moment is dit € 0,19 per km. In overleg met WIKIWORK kan dit vooraf aangepast worden. Vooraf: voor dat de bemiddeling tot stand is gekomen. Bemiddeling: opdrachtgever en kandidaat beslissen met elkaar een arbeidsrelatie aan te gaan.
2.5 Facturering:
Facturering geschiedt in overleg (wekelijks of maandelijks). De factuur moet binnen 14 werkdagen betaald zijn.
2.6 Boeteclausule:
Alle door WIKIWORK voorgestelde kandidaten kunnen niet zonder tussenkomst van WIKIWORK in diensttreden bij de opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie. Op het moment dat een opdrachtgever van WIKIWORK een door WIKIWORK voorgestelde kandidaat in dienst neemt, wordt hier automatisch een werving & selectie fee voor in rekening gebracht. Opdrachtgever en kandidaat kunnen gedurende 12 maanden niet zonder tussenkomst van WIKIWORK een arbeidsrelatie met elkaar aangaan. Deze 12 maanden gaan in vanaf het moment dat de kandidaat voor het eerst schriftelijk wordt voorgesteld bij de opdrachtgever.
2.7 Aansprakelijkheid
WIKIWORK en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van het niet, niet volledig of niet deugdelijk uitvoeren van opdrachten of verstrekken van adviezen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van WIKIWORK. In dat geval is de aansprakelijkheid van WIKIWORK in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht over de periode, beperkt tot de laatste zes maanden.


© 2019 Werving en selectiebureau WIKIWORK, Alphen aan den Rijn